Юрисдикции

Свързани Услуги

Въведение


Малта е първата държава-членка на Европейския Съюз, която въвежда регулации по отношение на онлайн игрите. Малта е най-голямата онлайн гейминг юрисдикция и най-популярната локация за операторите, търсещи лицензиране на дейността си, свързана с онлайн игри.

 

Малтийският регулаторен орган за хазартни игри (Malta Gaming Authority - MGA) е самостоятелен, публичен регулаторен орган, отговорен за управлението на всички форми на хазартни игри в Малта. Той е отговорен за издаването на Лицензи за Отдалечени Хазартни Игри (Remote Gaming Licences) на игрални оператори, които предлагат казино игри, покер, спортни залагания, P2P, лотарийни игри, както и онлайн игрални платформи. От 2004 г. до сега в MGA са подадени над 500 заявки от компании, желаещи да осъществяват отдалечени хазартни операции в Малта, включително и водещите световни игрални оператори.

 

Отдалечените оператори на хазартни игри, лицензирани в Малта се възползват от стабилен правен режим благодарение на солидните и ефективни Регулации за Отдалечени Хазартни Игри (Remote Gaming Regulations), наричани Регулациите (L.N. 176/04), както и от много привлекателните фискални стимули, като например изключително конкурентните корпоративни данъци и данъците за хазартна дейност. Регулациите влизат в сила на 20-ти април 2004 г. и прилагат най-добрите регулаторни практики, като създават защитена среда, както за играчите, така и за онлайн операторите. Регулациите са неутрални по отношение на технологиите, прилагайки всички видове технологии (интернет, мобилни и телефонни технологии) и са неутрални по отношение на всички типове игри: залагания, P2P, онлайн казино, покер игри, лотарии, бинго и слот игри. 

 

Малтийските органи позволяват на операторите в индустрията свободно движение на стоки и услуги в рамките на европейския пазар. През 2004 г. Малта стана първата държава-членка на ЕС, която въведе регулации за отдалечени хазартни игри и така представи изцяло нови концепции в индустрията за онлайн игри. Регулациите са хармонизирани в съответствие със законодателството на Европейския Съюз и се променят периодично, за да отразяват изискванията на пазара.

 

Малта предлага много привлекателен фискален режим с изгодни корпоративни и хазартни данъци, както и обширна мрежа от споразумения за избягване на двойното данъчно облагане и други форми на облекчения от двойно данъчно облагане. Корпоративният лицензиант е обект на облагане с плосък данък в Малта на стойност 35% от печалбата му. Въпреки това, акционерите (включително и малтийските компании) имат право на възстановяване на данък, еквивалентен на 6 / 7-ми от платения от дружеството данък при получаване на дивидент . Следователно, данъчната тежест, която данъкоплатците понасят в Малта след възстановяването на платените данъци, е в размер на 5%. Освен това, тъй като Малта оперира с цялостна система за приспадане на данъчното облагане върху разпределение на дивиденти, всеки платен от дружеството данък се вменява към данъчното задължение на акционерите, като по този начин се гарантира, че данък се плаща само веднъж на нивото на компанията, а това означава, че икономическото двойно данъчно облагане се избягва. В допълнение, данъкът върху хазартни игри е с таван от  €466 000 (на годишна база) за всеки лиценз и той бива или фиксиран данък за определени категории лицензи за отдалечени хазартни игри, или данък върху реалния приход, генериран от операторите.

 

Освен че Малта е смятана за център на най-добри практики в сектора за финансови услуги, в последните 20 години тя се превърна и в авторитетна ИКТ юрисдикция. Мрежите в Малта са изцяло цифровизирани и с голям широколентов капацитет, внедрявайки най-модерното телекомуникационно и хостинг оборудване,  а международните мрежи са значително разширени чрез сателитна технология и оптични влакна, свързващи Малта с Европа. Наличието на съпътстващи услуги като например обработка на онлайн плащания, дейта центрове, институции за финансови услуги, одитори, софтуерни платформи и разработчици наистина допринася за бързото развитие на индустрията за отдалечени хазартни игри на острова.

 

Стриктният регулаторен режим и строгото законодателство поставя Малта през 2007 г. в Белия Списък на Обединеното Кралство, съдържащ юрисдикции, от които онлайн гейминг компании могат да рекламират услугите си на пазара в Обединеното Кралство.


Наличието на висококвалифицирани човешки ресурси е друго основно предимство на създаването на отдалечени игрални операции в Малта. Въпреки че индустрията за отдалечени хазартни игри е сравнително млада, в нея има голямо разнообразие от специализирани професионалисти. Служителите в Малта са високо образовани, прилежни и с репутация за отлична работна етика и лоялност.


Малтийските Регулации за отдалечени хазартни игри имат фокус върху политиките против изпирането на пари, отговорната игра и възприемането на мерки за сигурност, за да бъдат защитени както онлайн играчите, така и гейминг операторите.


В последните няколко години много международни юрисдикции разглеждат възможността да либерализират отдалечените хазартни игри и да регулират пазара за тях. Малта отчита важността на индустрията за онлайн игри и смята да въведе допълнителни мерки, които ще я направят по-гъвкава и конкурентна в навечерието на промените и развитията, очаквани в гейминг индустрията в световен мащаб.


Предимства на кандидатстването за Лиценз за отдалечени хазартни игри в Малта


ДИСТАНЦИОНЕН ХАЗАРТ В МАЛТА (ЗАЩО МАЛТА?)


·         Държава-членка на ЕС, където отдалечените хазартни игри са правно признати и регулирани посредством адекватно законодателство, позволявайки свободно движение на стоки и услуги от страна на операторите в индустрията.

·         Закон за хазарта, който прилага най-добрите регулаторни практики.

·         Много привлекателен фискален режим, предлагащ изгодни корпоративни и игрални данъчни ставки.

·         Игралните данъчни ставки са привлекателни за новоучредени оператори и изключително изгодни за вече установените оператори, имайки предвид, че максималния изискуем годишен данък има таван.

·         Ниски такси за лицензиране.

·         Добре регулирана юрисдикция, която защитава интересите както на операторите, така и на играчите.

·         Високи стандарти против изпирането на пари.

·         Присъствието на множество установени и добре регулирани институции за финансови услуги, портали за плащания, съпътстващи услуги и офис пространство.

·         Широка мрежа от споразумения и законодателство, осигуряващи облекчения от двойното данъчно облагане.

·         Възможност за рекламиране в Обединеното Кралство поради включването на Малта в Белия списък на Обединеното Кралство.

·         Наличие на квалифицирани професионалисти и поддържащи услуги, специално насочени към игралната индустрия.

·         Най-модерна телекомуникационна инфраструктура.

Процес по лицензиране


От юни 2011 г. лицензионният процес е хармонизиран в рамките на един единствен етап. Кандидатите могат да изпратят цялата изискуема информация наведнъж, а MGA гарантира анализа й чрез множество потоци от вътрешно установени процеси.


Общо съответствие

MGA провежда оценка на кандидата, като разглежда цялата информация, свързана с лицата, участващи във финансовите операции и управлението на компанията, както и общото състояние на бизнеса. Това включва подаването на формуляр за кандидатстване за Отдалечени хазартни игри и необходимите дю дилиджънс документи на всеки краен бенефициент, който има 5% или по-голям дял във фирма, регистрирана в Малта. В случай че един или повече крайни бенефициенти са юридически лица, данни за тяхната собственост и учредяване също трябва да бъдат предоставени на MGA. MGA провежда разследвания за почтеност и неподкупност в сътрудничество с други национални и международни регулаторни и право прилагащи органи.


Бизнес план

MGA прави дълбочинен финансов анализ на бизнес плана на кандидатите. Трябва да бъде предоставен подробен тригодишен Бизнес План за предлаганите операции, кандидатстващи за лиценз. Бизнес планът трябва да описва целите на бизнеса, структурата на компанията, човешките ресурси, игрите, които ще бъдат предлагани, софтуерните приложения, чрез които ще се провеждат отдалечените игри, както и да съдържа тригодишен финансов план на кандидата.


Изисквания към бизнес операциите и законосъобразността

Кандидатът бива оценяван спрямо инструментите, необходими за осъществяване на бизнес операции. Този процес включва преглед на учредителните документи, игрите, бизнес процесите, свързани с провеждането на отдалечени игри, правилата, условията и процедурите за игрите, архитектурата от приложения, системната архитектура на гейминг и контролните системи, както и оценка на всякаква друга предоставена техническа и юридическа документация.


Гореописаните три компонента съставляват документо-базирания одит на кандидатурата, който бива  завършен в рамките на 12-16 седмици, ако се приеме, че цялата информация е пълна и вярна и има малки или никакви повторни искания за информация от MGA към кандидата за лиценз.


Системен одит

След като всички три посочени критерии са успешно удовлетворени, MGA ще информира кандидата, че неговата заявка е успешна и ще го покани да внедри игрите си в техническа среда, подготвяйки се да стартира операции на живо. Кандидатът разполага с 60 дни, за да завърши този процес.  Кандидатът има възможност по всяко време в рамките на тези 60 дни да задейства молба за външен системен одит (осъществен от независима трета страна, наета от MGA по фиксирана пазарна цена). Системният одит ще одитира внедрената на живо среда спрямо предложената в кандидатурата среда.


При успешно завършване на сертификационния процес, MGA издава пет-годишен лиценз.


Одит за съответствие

След пускане в ход на операциите му, Лицензиантът ще премине през няколко одита за съответствие, проведени от независима трета страна, наета от MGA по фиксирана пазарна цена.

 

MGA ще изиска одита да се случи спрямо следния график:

1. След първата година от получаване на лиценза от MGA.


2. На третата година от операциите на компанията след получаване на лиценз от MGA.


3. При въвеждане на значими промени в гейминг системата. 


4. По усмотрение на MGA, обикновено при подозрения за отклонение от: 


a) регулациите;

b) оперативната същност на лиценза;

c) приетите действия.

КЛАСОВЕ ЛИЦЕНЗИ

 

Онлайн хазартните оператори могат да кандидатстват за два вида лицензи в Малта: B2B (business-to-business) онлайн хазартен лиценз, при който услугите се предоставят на други фирми в рамките на индустрията, или B2C (business-to-customer) хазартен лиценз, при който услугите се предоставят на крайния потребител (играча):

 

Типове B2C лицензи

 

Тип 1

Хазартни услуги тип 1, което означава игри на случайността, които се играят срещу „казиното“, и чийто резултат се определя от генератор на произволни числа, и включват тип казино игри, включително рулетка, блекджек, бакара, покер срещу казиното, лотарии,

вторични лотарии и игри с виртуални спортове;

 

Тип 2

Хазартни услуги тип 2, което означава игри на случайността, които се играят срещу „казиното“, и чийто резултат не се генерира произволно, а се установява в резултат от събитие или състезание, несвързано с игра на случайността, и при които операторът управлява собствения си риск, като управлява коефициентите, които се предлагат на играча.

 

Тип 3

Хазартни услуги тип 3, което означава игри на случайността, които не се играят срещу „казиното“ и при които операторът не е изложен на хазартен риск, а генерира приходи, като взима комисионна или друга такса на базата на залога за наградата, и които включват игри, в които играчи играят срещу други играчи, като покер, бинго, размяна на залози и други игри на базата на комисионни;

 

Тип 4

Хазартни услуги тип 4, което означава управлявани игри, изискващи умения, като фентъзи спортни игри.

 

Типове B2B лицензи

 

B2B критично осигуряване на възможност за игра: осигуряване и управление на основните елементи на игра;

 

B2B некритично осигуряване: осигуряване и управление на софтуер, без значение дали самостоятелен или като част от система, за генериране, събиране, контролиране или по друг начин обработка на съществени регулаторни записи и/или осигуряване и управление на самата контролна система, на която се базира такъв софтуер.

 

Лицензът за хазарт е предмет на изисквания за минимален издаден и заплатен дялов капитал:

• Тип 1 – Минимум 100 000 €
• Тип 2 – Минимум 100 000 €
• Тип 3 – Минимум 40 000 €
• Тип 4 – Минимум 40 000 €

B2B – Минимум 40 000 €

Компаниите с одобрения за различни типове трябва да отговарят на горепосочените капиталови изисквания с кумулативен минимален сбор от 240 000 €.

Игрален данък

B2C

 

Игрални услуги B2C тип 1 – минимум* 15 000 €; максимум 375 000 €

Принос за регулаторно съответствие за финансовата година**

Ставка

За всяко евро от първите 3 000 000 €

1,25%

За всяко евро от следващите 4 500 000 €

1,00%

За всяко евро от следващите 5 000 000 €

0,85%

За всяко евро от следващите 7 500 000 €

0,70%

За всяко евро от следващите 10 000 000 €

0,55%

За всяко евро от остатъка

0,40%

 

Игрални услуги B2C тип 2 – минимум* 25 000 €; максимум 600 000 €

Принос за регулаторно съответствие за финансовата година**

Ставка

За всяко евро от първите 3 000 000 €

4,00%

За всяко евро от следващите 4 500 000 €

3,00%

За всяко евро от следващите 5 000 000 €

2,00%

За всяко евро от следващите 7 500 000 €

1,00%

За всяко евро от следващите 10 000 000 €

0,80%

За всяко евро от следващите 10 000 000 €

0,60%

За всяко евро от остатъка

0,40%

 

Игрални услуги B2C тип 3 – минимум* 25 000 €; максимум 500 000 €

Принос за регулаторно съответствие за финансовата година**

Ставка

За всяко евро от първите 2 000 000 €

4,00%

За всяко евро от следващите 3 000 000 €

3,00%

За всяко евро от следващите 5 000 000 €

2,00%

За всяко евро от следващите 5 000 000 €

1,00%

За всяко евро от следващите 5 000 000 €

0,80%

За всяко евро от следващите 10 000 000 €

0,60%

За всяко евро от остатъка

0,40%

 

Игрални услуги B2C тип 4 – минимум* 5 000 €; максимум 500 000 €

Принос за регулаторно съответствие за финансовата година**

Ставка

За всяко евро от първите 2 000 000 €

0,50%

За всяко евро от следващите 3 000 000 €

0,75%

За всяко евро от следващите 5 000 000 €

1,00%

За всяко евро от следващите 5 000 000 €

1,25%

За всяко евро от следващите 5 000 000 €

1,50%

За всяко евро от следващите 10 000 000 €

1,75%

За всяко евро от остатъка

2,00%

Лиценз за критично осигуряване на възможност за игра – B2B

B2B – Лиценз за критично осигуряване на възможност за игра | Използвани годишни лицензни такси (осигуряване и управление на основни елементи от играта)

Лицензни такси върху годишен приход

Такса

Когато годишният приход не надвишава 5 000 000 €

25 000 €

Когато годишният приход надвишава 5 000 000 €, но не надвишава 10 000 000 €

30 000 €

Когато годишният приход надвишава 10 000 000 €

35 000 €

 

B2B – Критично осигуряване на възможност за игра | Използвани годишни лицензни такси (осигуряване и управление на софтуера)

Лицензни такси върху годишен приход

Такса

Годишният приход не надвишава 1 000 000 €

3 000 €

Годишният приход надвишава 10 000 000 €

5 000 €

 

Върху приходите от хазарт, генерирани от играчи, базирани в Малта, се начислява 5% игрален данък. За установяване на приложимостта на данъка се проверява дали играчът е установен, има постоянен адрес и/или обикновено пребивава в Малта.

*Минималният принос за регулаторен контрол за нови оператори не важи до края на първата финансова година на работа след придобиване на лиценз.

 

** Новоучредените компании, които се класират по Директивата за новоучредени дружества, се възползват от гратисен период от 12 месеца, през който са освободени от заплащане на принос за регулаторен контрол.

 


Ключов служител за регулаторен контрол


След получаването на десетгодишен лиценз за отдалечен хазарт от MGA, всеки лицензиант е задължен да назначи ключов служител за регулаторен контрол.

 • Ключовият служител за регулаторен контрол надзирава и е отговорен за отдалечените хазартни операции на компанията.
 • Ключовият служител за регулаторен контрол трябва да бъде:

            - директор в компанията

            - жител на Малта

 • Гарантира, че Лицензиантът отговаря на всички приложими закони и регулации.
 • Действа като единствено лице за контакт между MGA и Лицензианта.

Отговорностите на ключовия служител за регулаторен контрол включват, но не се ограничават до:

 • Изпращане на ежемесечни отчети за регулаторен контрол.
 • Плащане на месечен игрален данък и годишна такса за игрален лиценз.
 • Офериране на игрален данък към MGA на месечна база.
 • Запечатване на оборудването и докладване за счупени печати пред MGA.
 • Организиране и подписване на доклади за инциденти, свързани с игралното оборудване на Лицензианта.
 • Участие в системни одити и одити за съответствие.
 • Гарантиране, че средствата на играчите се съхраняват от Лицензианта винаги и по всяко време.
 • Защита на данните.

 

Новият закон от 2018 г. въведе допълнителни ключови функции, които трябва да се предоставят от физически лица. В съответствие с раздел V от Регламентите за упълномощаване за хазарт, лицата, които предоставят ключова функция на лицензианта, трябва да имат сертификат за одобрение, издаден от Регулаторния орган, и всеки лицензиант трябва да уведомява Регулаторния орган за ключовите лица, които извършват една или повече ключови функции за въпросния лицензиант.

Отчитане на оперативна и финансова дейност

При успешно завършване на процеса за кандидатстване за отдалечен хазарт, Лицензиантът получава десетгодишен лиценз за отдалечен хазарт. По-долу са описани основните доклади и формуляри, които MGA изисква от Лицензиантите:

Ключови доклади за регулаторен контрол

Ключовият служител за регулаторен контрол е длъжен да изпраща месечни доклади, които посочват дължимия игрален данък за конкретния месец, регистрите за хазарт и балансите на играчите в игралната система. Освен това, заедно с доклада, ключовият служител за регулаторен контрол е длъжен също така да предоставя банково извлечение за средствата на играчите за месеца, за който се подава отчетът.

Отчет за инцидентите

Този отчет включва процеса по заявяване на промени по одобрената инфраструктура, надстройките и поддръжката на запечатаното игрално оборудване.

Отчитането на инциденти се използва и за посочване на каквито и да било проблеми с хардуерното игрално оборудване, при което печатите на MGA трябва да бъдат счупени поради непредвидени обстоятелства. В такива случаи Отчетът за инцидентите трябва да бъде изпратен на MGA в рамките на 24 часа от момента, в който оборудването е променено.

Извеждане на оборудване от експлоатация

Отчетът за извеждане на оборудване от експлоатация се използва за искане на одобрение от MGA за премахване или преместване на игрално оборудване, което вече е било одобрено и запечатано от MGA.

Управленски отчети и годишни одитни отчети

Тези отчети се изискват от MGA за анализ на цялостното оперативно и финансово представяне на Лицензианта.

Административни и лицензионни такси


Такси

 

Такса за кандидатстване за

5 000

Заплаща се при кандидатстване за лиценз за отдалечен хазарт (невъзстановима)

Нов лиценз

 

Такса за известие за признаване                              -5 000 €               Заплаща се ежегодно в аванс (невъзстановима)

 

Одит на система                                               -5 000 €             Платима еднократно

           

ФИКСИРАНА ГОДИШНА ЛИЦЕНЗНА ТАКСА (САМО ЗА B2C)

Невъзстановима фиксирана годишна лицензна такса     25 000 €

Невъзстановима фиксирана годишна лицензна такса за оператори, които предоставят само хазартни услуги тип 4 10 000 €

 

ФИКСИРАНА ГОДИШНА ЛИЦЕНЗНА ТАКСА (САМО ЗА B2B)

За B2B оператори, които предоставят осигуряване и управление на съществени елементи на играта (например доставчици на платформи), невъзстановимата фиксирана годишна лицензна такса е между 25 000 € и 35 000 €.

 

За оператори, които само осигуряват и управляват софтуер за хазарт, невъзстановимата фиксирана годишна лицензна такса варира от 3 000 € до 5 000 € в зависимост от приходите.

 

Такса за кандидатстване за подновяване

5 000

Платима при кандидатстване за подновяване на лиценз

на лиценз

 

 

 

Регулации за отдалечени хазартни игри


Регламентът за отдалечен хазарт  (S.L. 438.04), издаден през април 2004 г., прави Малта първата страна-членка на ЕС, която регулира отдалечения хазарт. През август 2018 г. влязоха в сила новият Закон за хазарта и съответното съпътстващо законодателство. Тази нова рамка разшири регулаторния обхват, за да увеличи надзора от страна на MGA.

Регулаторният орган в Малта, който съблюдава операциите за отдалечени хазартни игри, е Малтийският регулаторен орган за хазартни игри (Malta Gaming Authority - MGA).

За да осигурява отдалечени хазартни услуги от Малта, дадено лице трябва да се сдобие с лиценз от типа, приложим за целевата операция. От лицензиантите се очаква да оперират в съответствие със Закона за хазарт, както и със законодателството против пране на пари, законодателството за електронна търговия и всякакви други приложими закони.

Основно изискване е централната част от онлайн хазартните операции да се намира физически в Малта. Други компоненти на системата, например потребителският интерфейс или операциите за поддръжка на клиенти, могат да бъдат разположени извън Малта, на място по избор на Лицензианта.

Системата за онлайн игри (която се дефинира като една компютърна система, включваща всичките й компоненти, операционната система и приложния софтуер), трябва да бъде надлежно сертифицирана за съответствие според изискванията на MGA.

Сертифицирането е необходимо за тези компоненти от системата, чиято функционалност оказва пряко въздействие върху процеса на игрите или върху отчитането на игрални и финансови транзакции.

На лицензираните оператори се издава Печат за одобрение, който трябва да бъде публикуван на уеб сайта им, показвайки допълнително тяхната конкурентоспособност. Печатът е свързан към сайт, контролиран от MGA и осигуряващ независима, официална информация на играчите.

Кодексът от правила в областта на рекламата и промоциите установява правилата, по които лицензираните онлайн оператори могат да рекламират дейността си.

Резюме

 • Еталон в регулациите на игралната хазартна дейност.
 • Неутрална по отношение на технологиите - в сила за всички видове технологии: интернет, мобилни, телефонни технологии и игрални устройства.
 • Неутрална по отношение на игрите - в сила за всички видове игри: залагания, P2P, онлайн казино, покер игри, лотарии, бинго и игрални автомати.
 • Създава безопасна среда както за играчите, така и за онлайн операторите.
 • Подробни процедури, отнасящи се до системата за контрол и финансова защита на играчите, които допринасят за доверието на играчите.

Други Услуги


Услуги, свързани с колокация (съвместно ползване) 

Ние помагаме на нашите клиенти при избора на услуги за съвместно ползване за техните игрални операции. Нашите клиенти могат самостоятелно да хостват сървър в един надежден и добре изграден център за данни.


Такива центрове за данни предоставят самостоятелна връзка към интернет чрез множество мрежови оператори. В резултат на това, игралните оператори се възползват от по-добра стойност и по-ниски разходи, а същевременно си гарантират в максимална степен високо качество и добро обслужване.


Доставчици на разплащателни услуги

Ние помагаме на нашите клиенти при откриването на най-подходящите за техните игрални операции доставчици на разплащателни услуги, предлагащи алтернативни начини на плащане и гъвкавост.


Бизнес план

Ние изготвяме цялостен тригодишен бизнес план за нашите клиенти, съгласно изискванията на властите, което включва: подробности за игрите, маркетингови кампании, които да бъдат осъществени, технологии, които ще се използват, юрисдикции, в които играта ще се предлага, както и тригодишни финансови прогнози.


Нормативно съответствие

Ние гарантираме, че нашите клиенти са в съответствие с всички нормативни изисквания, приложими политики и процедури, наложени от органите за хазартни игри в конкретната игрална юрисдикция, където наш клиент притежава лиценз за дистанционни хазартни операции.. Ние също така информираме клиентите си относно всички изменения в игралните и други закони в съответните юрисдикции.


Международни юрисдикции за I-Gaming (онлайн игри)

Ние предлагаме консултации за различни юрисдикции, където се регулират дистанционните операции за хазартни игри и тяхното приложимо право и подпомагаме клиентите си да получат лиценз за операции с хазартни игри в тези юрисдикции.


Сертификация и тестване на софтуер

Ние предоставяме на нашите клиенти списък с одобрените европейски и международни лаборатории, които са сертифицирани от съответните хазартни органи, както и списък на сертифицираните генератори на случайни числа (RNG) от съответните органи.


Изграждане на връзки с бизнес партньори 

Нашата широка мрежа от професионалисти в игралната индустрия ни позволява да свързваме бизнес партньори, разработчици на софтуер и инвеститори за създаването на нови компании или за развитието на вече съществуващи такива.

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence